ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50023 นางสาวทิตยา  ตากันทะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2 50044 นางสาวแสงหล้า  ลุงหลู่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
3 50093 นางสาวบรรณภรณ์   กันทา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
4 50100 นางสาวรัตนวรรณ  เรืองเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
5 50111 นางสาวรัตนาภรณ์  คำป๊อก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
6 50117 นางสาวไพลิน  เลสัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
7 50130 นางสาวยุพาวรรณ  มูลผึ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค)
8 50131 นางสาวพิมพ์วิไล  นายกุม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
9 50134 นางสาวบุญฑริกา  ศรีวัฒนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
10 50168 นายศักดิ์ชัย  คำขัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
11 50178 นางสาวศศิธร  ปอเย็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
12 50197 นางสาววาสนา  แซ่ย้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
13 50250 นางสาวนฤมล  มะโนจิตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
14 50272 นางสาวมธุริน  บุญศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
15 50291 นางสาวอัจฉราวดี  ชูชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
16 50292 นางสาววารุณี  ยามะโน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
17 50300 นางสาวกฤติกา  เย็นสุหัส วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
18 50309 นางสาวปัทมาวรรณ  กันธิยะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
19 50314 นางสาวสุภารัตน์  กสินเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
20 50318 นางสาวยุพเรศ  หล้ามี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
21 50324 นางสาวกชกร  ไชยโย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
22 50327 นางสาวอังคณา  แสงคำ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
23 50340 นางสาวกนกกานต์  เนตรประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
24 50341 นางสาวธัญเรศ  ปัดธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
25 50346 นางสาวผล  พันเพ็ญ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
26 50364 นายณัฐพล  แหลมเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
27 50380 นางสาวนนทลิการ์  มีนิสัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
28 50389 นางสาวศิริพร  งามชัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
29 50394 นางสาวฐิติรัตน์   คิดดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
30 50457 นางสาวปภัชนันท์  ทาเอ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
31 50573 นางสาวบุญธิดา  ซ้อนฝั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
32 50576 นางสาวสุภาพร  หลงฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
33 50583 นางสาวสโรชา  รอดประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
34 50759 นางสาวเพ็ญพักตร์  สุริยะก๋อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
35 50771 นางสาวนิตยา  มงคลปิติสมบัติ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
36 50776 นางสาวอำไพ  แซ่เฒ่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
37 50781 นางสาวจีราพรรณ  คำปัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
38 50787 นางสาวพรพิมล  ปัญญาแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
39 50807 นายกฤติพงศ์  จิโนรส วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
40 50849 นายธนบดี  สุทธหลวง วิทยาลัยการอาชีพปัว
41 50867 นางสาวสายพิน  คำเที่ยง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
42 50895 นางสาวภัทรานิชฐ์  ศรีคำเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
43 50919 นางสาวอัมพร  ชัยยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
44 51000 นางสาวศรัณญรัชช์  ธรรมขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
45 51068 นางสาวณิชากร  ใจไหว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
46 51070 นางสาวเกศริน  สมสอาด วิทยาลัยการอาชีพฝาง
47 51274 นางสาวนฤมล  สุขศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
48 51298 นายตั้งปณิธาน  อุตรแจ้ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
49 51419 นางสาวจีรวรรณ  สุขเสริม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี