ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50137 นายนัทธพงศ์  พวงสมบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
2 50149 นางสาวฉัฐณัฐ  ชัยนา วังเหนือวิทยา
3 50218 นางสาวหทัยรัตน์  บวรรัตนตรัย ราชประชานุเคราะห์ 31
4 50240 นายอนุวัต  ศรีวัง ชลบุรี (สุขบท)
5 50399 นายสุรชาติ  แพเมี่ย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
6 50442 นายศรายุทธ  คำแก้ว วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
7 50761 นางสาวจิราพร  ตายานะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
8 50786 นางสาวพัชชา  อิศรางกูล นวมินทราชูทิศ พายัพ
9 50843 นางสาวณัฐมณ  วุฒิจำเริญ กศน. อำเภอแม่แตง
10 50994 นายคเชนทร์  ล่องลาย ฝางชนูปถัมภ์
11 51006 นายอธิศักดิ์  โพธิสมบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
12 51063 นายธันวา  บุญโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
13 51086 นายสหรัฐ  ฟูเดช วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
14 51097 นางสาววิววิภา  จิณะไชย ท่าวังผาพิทยาคม
15 51346 นายสุริยา  ธรรมติน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
16 51351 นางสาวมัทนา  ยุสะน้อย กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
17 51377 นายวรากร  จันต๊ะ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน