ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50013 นายชนาธิป  สมเพ็ชร์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
2 50028 นางสาวเยาวลักษณ์  พรหมอินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
3 50033 นางสาวภัทรวดี  เจริญพรนิรันดร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
4 50042 นายจักรพันธู์  ชอุ่มวณิชวัฒนา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
5 50051 นางสาวนิตยาภรณ์  ศรีรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
6 50055 นายรามณรงค์  สัญโญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7 50087 นายชุวิพงษ์  ปวนคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
8 50109 นายเทพทัต  ตาอินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
9 50113 นางสาวณภัทร  จรุงรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
10 50114 นางสาวแสงเงิน  สึ่งสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
11 50290 นางสาวพรนภา  เหมะธุลิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
12 50294 นายวีรชาติ  มาเยอะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
13 50382 นางสาววันเพ็ญ  คุณยศยิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
14 50402 นางสาวกัญญาอร  หมูคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
15 50446 นายณัฐภูมิ  บุญใส่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
16 50478 นายชุณทราภัทร   มุงน้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน
17 50484 นางสาววิไลลักษณ์  จันทร์จ๋าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
18 50487 นางสาวศรุตา  นาคปรีชา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
19 50511 นายอาทิตย์  จะจ๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
20 50520 นายอนุชา  ดาทอง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
21 50572 นางสาวกรองทอง  ทวีความเจริญ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
22 50610 นางสาวชาริณี  ศรีมูล วิทยาลัยการอาชีพฝาง
23 50624 นายภคสิญจน์  สมหวัง วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
24 50684 นายศรัณย์  แสงคำ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
25 50689 นางสาวนิชานาถ  บริพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
26 50882 นางสาววาสนา  ป่าว้อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
27 50907 นายทินกร  เดชวิลัย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
28 50965 นายสิรวิชญ์  สุวิทย์ศักดานนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
29 50984 นายนภัสดล  สุริยะนาง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
30 51108 นายณัฐวุฒิ  มอยติละ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
31 51115 นางสาวอรวรรณ  ธรรมจินดา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
32 51187 นางสาวนิภาพร  ทาทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
33 51355 นางสาวอรุณวรรณ  สีอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
34 51362 นางสาวกนกนันท์  เปี้ยปาละ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค
35 51378 นางสาวประวีณา  ไชยวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค