ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50014 นางสาวจิตรลดา  กุ่ยยื่อ ดาราวิทยาลัย
2 50030 นายดำรง  เวียงลอ จุนวิทยาคม
3 50038 นายชนาธิป  นาน่วม วิทยาลัยการอาชีพฝาง
4 50040 นางสาวดวงกมล  พงษ์พิพันธ์ แม่อายวิทยาคม
5 50043 นางสาวพรพรรษา  แก้วเมืองอินทร์ ไชยปราการ
6 50047 นางสาวณัฐมน  วิสุวรรณ เชียงดาววิทยาคม
7 50067 นางสาวกรกนก  คำแสน พระหฤทัย
8 50091 นางสาวอิวา  วนาอาคม สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
9 50095 นางสาวอัญชนา   ชูโชติ สันทรายวิทยาคม
10 50099 สิบโทธีรพันธ์  สังกะเพศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
11 50147 นางสาวศิลาพร  เซอผะ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
12 50150 นายนฤเบศน์  กุณามณี จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
13 50151 นางสาวณัฐกานต์  กลิ่นทับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
14 50165 นางสาวพวงพยอม  เหมยมโน สบเมยวิทยาคม
15 50173 นางสาวกชนิภา  ไชยวงศ์ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
16 50213 นางสาวนันทิกานต์  คำมี วิชชานารี
17 50221 นางสาวกัลยรัตน์  จ่าหลิ่ง กศน. อำเภอเวียงแหง
18 50276 นางสาวอภิญญา  ปัญทะภูรีเวท วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
19 50277 นางสาวรัตน์ติการ์  มะลิกา รังษีวิทยา
20 50297 นางสาววันทนีย์   แรงจริง วังเหนือวิทยา
21 50326 นางสาวดรุณี  คำชมภู เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
22 50343 นายศุภวัฒน์  ใจโหม้ เวียงป่าเป้าวิทยาคม
23 50367 นางสาวบุณยาพร  ไชยธรรม พระหฤทัย
24 50387 นางสาวสิรินภา  คำฟู กศน. อำเภอสันทราย
25 50390 นายธีรศักดิ์  ด่านอินถา วิชชานารี
26 50396 นางสาวนัฐธิดา  ฝั้นอ้าย กศน. อำเภอสันกำแพง
27 50397 นางสาวคำผอง  แซ่อู๋ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
28 50404 นางสาวอธิชา  สายแวว สันทรายวิทยาคม
29 50407 นางสาวแสง  ลุงหลู่ กศน. อำเภอสารภี
30 50444 นายธนัช  ตันติเจริญ หนองชุมแสงวิทยา
31 50448 นางสาวกัลยรัตน์  อินทะหลุก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
32 50452 นายตะวัน  ชุมแสง ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
33 50454 นางสาวเมริษา   กันวะนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
34 50460 นางสาวอรทัย  อาซอ กศน. อำเภอสันป่าตอง
35 50494 นางสาวชนัฎฏา  นิยมวิทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
36 50500 นางสาวดุษฎี  จำนงค์ศรี จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
37 50503 นางสาววรางคณา  หงษ์มัง มารีวิทยากบินทร์บุรี
38 50507 นางสาวนิรมล  เขียวแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
39 50510 นางสาวกานต์ธิดา  เกี๋ยงตาล พระหฤทัย
40 50527 นางสาวธิดารัตน์  วิริยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
41 50538 นายพงศกร  สิงห์สาคร วัฒโนทัยพายัพ
42 50539 นายปรัชญา  ศรีปัญญา ประชารัฐธรรมคุณ
43 50561 นางสาวณัฐสุดา  พุทธา จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
44 50577 นายจิรพันธ์  กันธะวัง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
45 50593 จ่าอากาศเอกรัตนพล  สมหวัง โรงเรียนจ่าอากาศ
46 50594 จ่าอากาศเอกพัชรพล  ปานประเสริฐ โรงเรียนจ่าอากาศ
47 50602 จ่าอากาศเอกชลากร  จันทร์โทน โรงเรียนจ่าอากาศ
48 50622 นางสาววันปิญญา  พิริยาสัยสันติ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
49 50632 นายสุทัช  เชื้อเทวา กศน.อำเภอบางละมุง
50 50635 จ่าอากาศโทชลิต  ยอดบุญ เวียงป่าเป้าวิทยาคม
51 50672 นายนรุตม์ชัย  ไตรนาคม วัฒโนทัยพายัพ
52 50673 นางสาวนิจรา  เหล็กชุบ ฝางชนูปถัมภ์
53 50703 นางสาวณัฐชยา  แก้วสุขนนท์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
54 50740 นางสาววราภรณ์  สิงห์สุวรรณ กศน. อำเภอสันทราย
55 50747 นางสาวน.ส.ศีดา  น้อยอ่อน กศน. อำเภอห้างฉัตร
56 50753 นายเมธา  อาระ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
57 50772 นายธีรยุทธ  เณรผึ่ง เชียงใหม่คริสเตียน
58 50802 นางสาววิภาพร  เขตฝั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
59 50812 นายวิทูร  จิว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
60 50822 นางสาวพรพรรณี  เมฆชัย กศน. อำเภอแม่ริม
61 50831 นางสาวสุวธิดา  พงษ์ภมร หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
62 50833 นายวันเครือ  คำวัง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
63 50854 นางสาวอภัสนันท์  นองไซ แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
64 50865 นายนพณัฐ  แสงทอง สูงเม่นชนูปถัมภ์
65 50873 นายธวัชชัย  โอ๊ะเรือนแก้ว กศน. อำเภอปาย
66 50901 นางสาวฉันทรีภรณ์  เชาวนพูนผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
67 50916 นางสาวกชนิภา  วรจักรเมธากุล สองพิทยาคม
68 50930 นางสาวนุชนาถ  กล้าหาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
69 50934 นายนันทพงศ์  ทิพย์วงศ์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
70 50941 นางสาวเกวลิน  ณะวัน เวียงเจดีย์วิทยา
71 50946 นายพิทวัส  กุลสัมพันธมิตร มงฟอร์ตวิทยาลัย
72 50991 นายสถาพร  พิภพพรชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
73 50992 นายณัฏฐ์ธนัน  สิริโชคเกษม เชียงใหม่คริสเตียน
74 51036 นางสาวภาวิณี  โนกุล พะเยาประสาธน์วิทย์
75 51047 นางสาวอรฉัตร  แสนสุภา น้ำปาดชนูปถัมภ์
76 51057 นายศตวรรษ  จันทร์สุวรรณ กศน. อำเภอแม่ริม
77 51059 นายสุทธิพงษ์   สิทธิมูล นวมินทราชูทิศ พายัพ
78 51060 นางสาวอภิญญา  จันทร์ขึ้น นวมินทราชูทิศ พายัพ
79 51075 นางสาวภัทรวดี  พญางาย กาวิละวิทยาลัย
80 51078 นางสาวศศวิมล  คำมา หอพระ
81 51079 นางสาวจุฑามาศ  ชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
82 51114 นางสาวอัจฉรีย์  แสงเรือน สันกำแพง
83 51117 นางสาวขวัญฤทัย  กุณามี สันกำแพง
84 51133 นางสาวอรัญญา  จารณา จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
85 51150 นางสาวสุวนันท์  พงษ์ขยัน พระหฤทัย
86 51154 นายแดง  ลุงองค์ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
87 51156 นางชลดา  มนตรีวัต ดาราวิทยาลัย
88 51165 นายจิรพงศ์  องอาจ นวมินทราชูทิศ พายัพ
89 51166 นายณัฐกานต์  ดวงชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
90 51178 นางสาวธัญชนก  คงชน วิไลเกียรติอุปถัมภ์
91 51179 นางสาววนิดา  แซ่เจ๊า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
92 51185 นายji zhou  zhou Puershidiyizhongxue
93 51191 นายเจษฎา  ไวลิขิต วารีเชียงใหม่
94 51209 นางสาวกัญญ์กุลนัช  ทารสจิตจิพงศ์ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
95 51219 นางสาวณัฐฏฺพ์ขพัทธมณ  แดงขาวเขียว หอพระ
96 51260 นางสาวชนัญดา  กันทา เชียงใหม่คริสเตียน
97 51277 นายศาสตรา  วงศ์วิชิต สันป่าตองวิทยาคม
98 51289 นางสาวชลธิชา  พันธุระ กศน. อำเภอสารภี
99 51320 นายวริทธิ์พล  กุลขจรพันธ์ ยุพราชวิทยาลัย
100 51333 นายราเชนทร์  ฟุ้งเสริมเกียรติ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
101 51335 นายไตยรัตน์  สุขสวัสดิ์ กศน. อำเภอดอยสะเก็ด
102 51338 นางสาวเกศริน  นาคะรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
103 51350 พันจ่าอากาศเอกศุภวิชญ์  ศิริปโชติ โรงเรียนจ่าอากาศ
104 51352 นางสาวสวรรยา  พิสูจน์ วชิราลัย
105 51361 นางสาวมาริษา  ส่างมน ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
106 51403 นางสาวจันทร์จิรา  ติยะ ฝางชนูปถัมภ์
107 51408 นางสาวปุณยนุช  บัวใบ พร้าววิทยาคม
108 51438 นายธนะพงษ์  ศรีหลิ่ง บัวขาว
109 51441 นางจิราพร  คลังไธสง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่