ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50006 นางสาวศศินัน  จันต๊ะวงศ์ อรุโณทัย
2 50029 นายพงศกร  สะปันนา นวมินทราชูทิศ พายัพ
3 50045 นางสาวสุดารัตน์  วรรณศรี พญาเม็งราย
4 50056 นางสาววรัชยา  พรมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
5 50058 นางสาวณัฐธิดา  สรัสสมิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
6 50060 นางสาวรัชตวรรณ  ตามล หอพระ
7 50090 นางสาวสุพรรษา  ชัยชมภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
8 50126 นางสาวภาวิณี  อินใจคำ สองแคววิทยาคม
9 50183 นางสาวศิริกุล  วิลัยการ โกวิทธำรงเชียงใหม่
10 50208 นายปิยวัฒน์  มูลสุวรรณ์ กศน. อำเภอสันป่าตอง
11 50284 นายเปรื่องปราชญ์  กันทวี สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
12 50295 นางสาวกมลพรรณ   ใจยา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย
13 50303 นางสาวกรภัทร์  กุณณา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
14 50304 นางสาวซูรียาณี  สมาแอ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
15 50331 นายประธาวี  ไทยบุรีรัมย์ แม่อายวิทยาคม
16 50362 นายทองสุข  มิตรสาธิต สองแคววิทยาคม
17 50369 นางสาวณัฐวรรณ  มหานันท์ ฮอดพิทยาคม
18 50395 นายภัทรชัย  บุญเจริญ ประชารัฐธรรมคุณ
19 50414 นางสาวบุษบัน  โนหลักหมื่น ดอกคำใต้วิทยาคม
20 50433 นายชุติพันธุ์  หมื่นละม้าย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
21 50435 นางสาวปรียาภรณ์  ธรรมศาสตร์ กศน. อำเภอสันป่าตอง
22 50437 นายวัชรินทร์  อินพรมมา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
23 50515 นายกิตติธัช  คำบุญมา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
24 50523 นายณัฐวุฒิ  จำรูญวรกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
25 50547 นางสาวรุ่งนภา  คำเย็น​ รังษีวิทยา
26 50566 นางสาวน้ำฝน  พรมปิง รังษีวิทยา
27 50613 นายเสนอ  ใหม่โสภา วชิรวิทย์ เชียงใหม่
28 50625 นายพงศ์ศิริ  คำแป้น กาวิละวิทยาลัย
29 50633 นางสาวชลธิชา  หอมชื่น รังษีวิทยา
30 50634 นายวันฉัตร  กิดา กศน. อำเภอพร้าว
31 50716 นายทรงพล  ฉายศิริ กาวิละวิทยาลัย
32 50864 นางสาวพิมพ์วรีย์  หวังช่วยกลาง วชิรวิทย์ เชียงใหม่
33 50868 นางสาวศิริรัตน์  ยาวิชัย กศน. อำเภอหางดง
34 50875 นางสาวสุนิสา  กิจลาภทวี ราชประชานุเคราะห์ 22
35 50906 นายปฏิภาณ  วรรณโวหาร วัฒโนทัยพายัพ
36 50908 นายชาญวิช  แสนใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
37 50933 นางสาวสุภัสสรา  เลาะสุริยา วชิรวิทย์ เชียงใหม่
38 51005 นางสาวรุ่งอรุณ  คำเย็น รังษีวิทยา
39 51073 นางสาวชลิดา  วันทอง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
40 51092 นางสาวสุปราณี  ภักดีโต ไทรงามพิทยาคม
41 51100 นางสาวณัฐชานันท์  ไชยแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
42 51103 นายสุริยา   มอยมี เชียงของวิทยาคม
43 51136 นางสาวจุฑามาศ  วิจารณ์ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
44 51143 นางสาวจิราพร.   ฟ้าร่วน กศน. อำเภอแม่แตง
45 51164 นายยงยุทธ  แซ่มั่ว กศน.เขตบางรัก
46 51186 นางสาวพัชรพร  จองแสง ฝางชนูปถัมภ์
47 51190 นางสาวสัญจิตา  เรือนสืบ เวียงตาลพิทยาคม
48 51195 นายก้าวหน้า  นากแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
49 51228 นายปัณณพงศ์  เครือจันทร์ พะเยาพิทยาคม
50 51229 นายวุฒิชัย  เมืองสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
51 51230 นายกิตติสงค์   สมประสงค์ เทศบาล 6 นครเชียงราย
52 51240 นายปฐม  มโนดมผล วัฒโนทัยพายัพ
53 51270 นางสาวจุฑามาศ  สายประเสริฐ ขุนยวมวิทยา
54 51304 นายปฏิภาณ  อูบเงิน นวมินทราชูทิศ พายัพ
55 51322 นายพฤกษ์  ปัทมทานุช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
56 51329 นางสาวนนิตย์ศรา  อิทธิสร เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล
57 51358 นางสาวสุดารัตน์  จันทวงษ์ กศน. อำเภอศรีสำโรง
58 51386 นายณัฐดนัย  หมั่นพูล ดาราวิทยาลัย
59 51406 นางสาวใบตอง  นาริกา สรรพวิทยาคม
60 51416 นายยศธน  แก้วเฮียง หนองชุมแสงวิทยา
61 51427 นายพาณิภัค  คำแสน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์