5. คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร
5.1 พื้นความรู้ของผู้สมัคร
  (1) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ต้องสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว
  (2) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว
  (3) กรณีที่มีพื้นความรู้สูงกว่า (1) หรือ (2) เมื่อได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วสามารถขอ เทียบโอนผลการเรียน หรือยกเว้นรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วได้ตามข้อบังคับ
5.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
5.3 มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 
     
     
 
ยอมรับเงื่อนไข