สาขาวิชา / ความสามารถพิเศษ กำหนดการสอบ สถานที่สอบ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
พลศึกษา /
ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
สอบปฏิบัติ
วันเสาร์ที่ 5
มกราคม 2562
(08.00 - 12.00 น.)
โรงยิมเนเซียม

ตรวจสอบรายชื่อ
ศิลปศึกษา / ศิลปะและการออกแบบ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
ศาลาร่มโพธิ์
ตรวจสอบรายชื่อ
ดนตรีศึกษา / ดนตรีสากล
ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
อาคาร 10
ตรวจสอบรายชื่อ
นาฏศิลป์
ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์
อาคาร 11
ตรวจสอบรายชื่อ

การจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ) /
การจัดการธุรกิจนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) /
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

สอบภาษาอังกฤษ
วันเสาร์ที่ 5
มกราคม 2562
(09.00 - 11.00 น.)

ห้อง 29067

ห้อง 29067

ห้อง 29068

ชั้น 6 (อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่)


ตรวจสอบรายชื่อ
ภาษาจีนธุรกิจ สอบภาษาจีน
วันเสาร์ที่ 5
มกราคม 2562
(09.00 - 11.00 น.)
ห้อง 29069
ชั้น 6 (อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่)

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีความพิการ สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 5
มกราคม 2562
(13.30 - 15.30 น.)
ห้องประชุม
สำนักทะเบียน
และประมวลผล

ตรวจสอบรายชื่อ
** ผู้สมัครที่ไม่มีการทดสอบให้รอประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 18 มกราคม 2562 **