วิชาที่สอบ/สาขาวิชา กำหนดการสอบ สถานที่สอบ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี /
ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล
สอบปฏิบัติ
วันศุกร์ที่ 5
เมษายน 2562
(08.00 - 12.00 น.)
อาคาร 10

ตรวจสอบรายชื่อ
ปฏิบัติพื้นฐานนาฏศิลป์ / การแสดง /
นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง
อาคาร 11
ตรวจสอบรายชื่อ
ปฏิบัติพื้นฐานศิลปกรรม /
ศิลปศึกษา ศิลปะและการออกแบบ
ศาลาร่มโพธิ์
ตรวจสอบรายชื่อ
ปฏิบัติพื้นฐานพลศึกษา /
พลศึกษา
โรงยิมเนเซียม
ตรวจสอบรายชื่อ

การจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ) /
การจัดการธุรกิจนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) /
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

สอบภาษาอังกฤษ
วันศุกร์ที่ 5
เมษายน 2562
(08.00 - 10.00 น.)

ชั้น 6 (อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่)


ตรวจสอบรายชื่อ
ภาษาจีนธุรกิจ สอบภาษาจีน
วันศุกร์ที่ 5
เมษายน 2562
(10.10 - 12.10 น.)
ชั้น 6 (อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่)
ตรวจสอบรายชื่อ
* ผู้สมัครที่ไม่มีการทดสอบให้รอประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 22 เมษายน 2562 *
*** ขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่สอบและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ ***