สาขาวิชา / ความสามารถพิเศษ กำหนดการสอบ สถานที่สอบ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
พลศึกษา /
ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
สอบปฏิบัติ
วันอาทิตย์ ที่ 19
มกราคม 2563

(8.00 - 12.00 น.)
โรงยิมเนเซียม

ตรวจสอบรายชื่อ
ศิลปศึกษา / ศิลปะและการออกแบบ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
ศาลาร่มโพธิ์
ตรวจสอบรายชื่อ
ดนตรีศึกษา / ดนตรีสากล
ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตร
สอบปฏิบัติ
วันอาทิตย์ ที่ 19
มกราคม 2563

(8.30 น.)
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 1
(ห้อง 411)

ตรวจสอบรายชื่อ
นาฏศิลป์ / ศิลปะการแสดง
ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์

ตรวจสอบรายชื่อ

การจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ) /
การจัดการธุรกิจนานาชาต
(หลักสูตรนานาชาติ) /
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

สอบภาษาอังกฤษ
วันอาทิตย์ ที่ 19
มกราคม 2563

(8.00 - 12.00 น.)

อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
( ชั้น 6 )


ตรวจสอบรายชื่อ
ภาษาจีนธุรกิจ สอบภาษาจีน
วันอาทิตย์ ที่ 19
มกราคม 2563

(8.00 - 12.00 น.)
อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
( ชั้น 6 )

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีความพิการ สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ ที่ 19
มกราคม 2563

(13.30 - 15.30 น.)
ห้องประชุม
สำนักทะเบียน
และประมวลผล

ตรวจสอบรายชื่อ
** ผู้สมัครที่ไม่มีการทดสอบให้รอประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 30 มกราคม 2563 **