สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

  ค้นหา สาขาวิชา/หลักสูตร :


ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คะแนนที่ใช้สำหรับการคัดเลือก
ม.6 ปวช./ปวส. อื่น ๆ (หรือกรณีที่ไม่มีคะแนนที่กำหนด)
ครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT1, PAT5 VNET GPAX
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 22 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
7 เคมี ค.บ. 36 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
10 ชีววิทยา ค.บ. 18 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
11 ดนตรีศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
12 นาฏศิลป์ ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
13 พลศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
14 ฟิสิกส์ ค.บ. 11 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
15 ภาษาจีน ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
16 ภาษาไทย ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT VNET GPAX
17 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT GPAX
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 6 วิทย์-คณิต ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
19 ศิลปศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
20 สังคมศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
21 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป GAT PAT5 VNET GPAX
รวม คณะครุศาสตร์ 210
หมายเหตุ ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีศึกษา ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านดนตรี (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
               ผู้สมัครสาขาวิชานาฏศิลป์ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านนาฏศิลป์ (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
               ผู้สมัครสาขาวิชาพลศึกษา ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านกีฬา (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
               ผู้สมัครสาขาวิชาศิลปศึกษา ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านศิลปะ (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
22 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 22 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
23 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 60 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
25 สัตวศาสตร์ วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 140
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
26 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 13 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
27 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
28 ดนตรีสากล ศป.บ. 18 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
29 นิติศาสตร์ น.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
30 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 22 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
31 ภาษาจีน ศศ.บ. 10 ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
32 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
33 ภาษาไทย ศศ.บ. 14 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
34 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
35 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT - GPAX
36 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
37 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 17 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
38 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
39 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT VNET GPAX
40 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
41 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
42 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 291
หมายเหตุ ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีสากล ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านดนตรี (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
               ผู้สมัครสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านศิลปะ (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
43 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
44 การจัดการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 42 อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
45 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 84 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
46 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT - GPAX
47 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 39 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, การพาณิชย์ และ ปวช.พาณิชย์ ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT - GPAX
48 การบัญชี (เทียบโอนฯ) บช.บ. 69 อนุปริญญา และ ปวส.บัญชี ไม่กำหนดคะแนน GPAX - VNET GPAX
49 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
50 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
51 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 35 อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
52 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
53 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 36 อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
54 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
55 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT - GPAX
56 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 68 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
57 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 37 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT - GPAX
รวม คณะวิทยาการจัดการ 635
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
58 การจัดการธุรกิจการบิน บธ.บ. 41 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
59 การจัดการธุรกิจนานาชาติ บธ.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
60 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน และมีพื้นฐานภาษาจีน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ศศ.บ. 94 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 197
หมายเหตุ ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (วัน-เวลาสอบติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.tcas.cmru.ac.th)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
62 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
63 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอนฯ) วท.บ. 32 อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
64 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
65 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
66 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอนฯ) วท.บ. 35 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
67 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
68 คณิตศาสตร์ วท.บ. 21 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
69 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
70 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 22 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
71 เคมี วท.บ. 33 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
72 ชีววิทยา วท.บ. 21 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
73 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนฯ) วท.บ. 27 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
74 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT VNET GPAX
75 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 13 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT2 - GPAX
76 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT VNET GPAX
77 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 44 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT2 - GPAX
78 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 32 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
79 สถิติประยุกต์ แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ วท.บ. 15 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
80 สถิติประยุกต์ แขนงสถิติประยุกต์และการวิจัย วท.บ. 17 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
81 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 8 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX GAT PAT2 - GPAX
82 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 24 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
รวม 563
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
83 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. 43 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
84 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศศ.บ. 43 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
85 การประถมศึกษา ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
86 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป - - GPAX
87 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
88 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
89 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 34 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX - - GPAX
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 202
รวมทั้งหมด 2,238

 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 64

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่