สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร โครงการนักกีฬาช้างเผือก

  รายละเอียดการรับสมัคร 

  ค้นหา สาขาวิชา/หลักสูตร :


ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. รับทุกแผนการเรียน
2 การศึกษาพิเศษ ค.บ. รับทุกแผนการเรียน
3 เกษตรศาสตร์ ค.บ. รับทุกแผนการเรียน
4 คณิตศาสตร์ ค.บ. วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
5 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. รับทุกแผนการเรียน
6 เคมี ค.บ. วิทย์-คณิต
7 ชีววิทยา ค.บ. วิทย์-คณิต
8 พลศึกษา ค.บ. รับทุกแผนการเรียน
9 ฟิสิกส์ ค.บ. วิทย์-คณิต
10 ภาษาจีน ค.บ. รับทุกแผนการเรียน
11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. วิทย์-คณิต
12 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
13 เกษตรศาสตร์ วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
14 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
16 สัตวศาสตร์ วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
17 การท่องเที่ยว ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
18 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
19 ดนตรีสากล ศป.บ. รับทุกแผนการเรียน
20 นิติศาสตร์ น.บ. รับทุกแผนการเรียน
21 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
22 ภาษาจีน ศศ.บ. ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน
23 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
24 ภาษาไทย ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
25 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
26 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
27 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
28 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
29 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. รับทุกแผนการเรียน
30 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
31 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
32 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. รับทุกแผนการเรียน
33 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
หมายเหตุ ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีสากล ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านดนตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
               ผู้สมัครสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านศิลปะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
34 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. รับทุกแผนการเรียน
35 การจัดการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน
36 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. รับทุกแผนการเรียน
37 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. รับทุกแผนการเรียน
38 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, การพาณิชย์ และ ปวช.พาณิชย์
39 การบัญชี (เทียบโอนฯ) บช.บ. อนุปริญญา และ ปวส.บัญชี
40 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. รับทุกแผนการเรียน
41 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. รับทุกแผนการเรียน
42 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ) บธ.บ. อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน
43 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. รับทุกแผนการเรียน
44 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน
45 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. รับทุกแผนการเรียน
46 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. รับทุกแผนการเรียน
47 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
48 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
49 การจัดการธุรกิจการบิน บธ.บ. รับทุกแผนการเรียน
50 การจัดการธุรกิจนานาชาติ บธ.บ. รับทุกแผนการเรียน
51 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน และมีพื้นฐานภาษาจีน
52 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
หมายเหตุ ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
53 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
54 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอนฯ) วท.บ. อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน
55 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
56 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
57 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอนฯ) วท.บ. ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
58 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
59 คณิตศาสตร์ วท.บ. วิทย์-คณิต
60 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
61 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
62 เคมี วท.บ. วิทย์-คณิต
63 ชีววิทยา วท.บ. วิทย์-คณิต
64 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนฯ) วท.บ. ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
65 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
66 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
67 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. รับทุกแผนการเรียน
68 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
69 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. วิทย์-คณิต
70 สถิติประยุกต์ แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ วท.บ. วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
71 สถิติประยุกต์ แขนงสถิติประยุกต์และการวิจัย วท.บ. วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
72 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. วิทย์-คณิต
73 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. วิทย์-คณิต
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
74 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. รับทุกแผนการเรียน
75 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
76 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. รับทุกแผนการเรียน
77 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. รับทุกแผนการเรียน
78 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. รับทุกแผนการเรียน
79 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. วิทย์-คณิต

 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 64

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่