กำหนดการประชุมสัมมนา
ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
 
08.00-08.30  น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
08.30-08.45  น. รับชมวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
08.45-09.00  น. กล่าวเปิดการสัมมนา บรรยายพิเศษ
  โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   
09.00-11.00  น. ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  โดย    รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร และคณะ
  รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
   
11.00-11.30  น. แนะนำรูปแบบการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา
  ผู้อำนวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
11.30-12.00  น. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะ
12.00-13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00  น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาเพิ่มเติม
   
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
* ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือเชิญประชุมสัมมนา *

** ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารกำหนดการประชุมสัมมนา **