วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้อาจารย์แนะแนว อาจารย์ฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจบริบทของ
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     2. เพื่อให้อาจารย์แนะแนว อาจารย์ฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าใจกระบวนการและ
          ระบบการรับนักศึกษา และแนวทางเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     3. เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการรับนักศึกษา ระหว่างอาจารย์แนะแนว
          อาจารย์ฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษา