ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน จำนวนคนที่ร่วมประชุม
1 กาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่ 1
2 เกาะคาวิทยาคม จ.ลำปาง 1
3 แกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่ 2
4 โกวิทธำรงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2
5 ขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน 1
6 คีรีมาศพิทยาคม จ.สุโขทัย 2
7 จอมทอง จ.เชียงใหม่ 1
8 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จ.ลำพูน 1
9 แจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง 1
10 ฉือจี้เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2
11 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน 1
12 เฉลิมรัชวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน 1
13 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง จ.เชียงใหม่ 2
14 ชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ 2
15 เชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา 2
16 เชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
17 เชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย 1
18 เชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่ 1
19 ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 2
20 ดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
21 ดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 2
22 ดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 1
23 ตากพิทยาคม จ.ตาก 2
24 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง 1
25 ถิ่นโอภาสวิทยา จ.แพร่ 2
26 เถินวิทยา จ.ลำปาง 1
27 ทาขุมเงินวิทยาคาร จ.ลำพูน 2
28 ท่าสองยางวิทยาคม จ.ตาก 1
29 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย 2
30 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม จ.ลำพูน 1
31 เทศบาล 2 จ.พิจิตร 2
32 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 1
33 เทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย 2
34 เทศบาลวัดไทยชุมพล จ.สุโขทัย 1
35 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัย 1
36 ธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่ 2
37 ธรรมสาธิตศึกษา จ.ลำพูน 1
38 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 1
39 นวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่ 1
40 นันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม จ.น่าน 2
41 นาทรายวิทยาคม จ.ลำพูน 1
42 น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน 2
43 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ จ.แพร่ 1
44 น้ำดิบวิทยาคม จ.ลำพูน 1
45 นุชนาถอนุสรณ์ จ.เชียงราย 1
46 บ้านกาดวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 2
47 บ้านเข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ 2
48 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) จ.ตาก 1
49 บ้านบ่อแก้ว จ.เชียงใหม่ 1
50 บ้านแป้นพิทยาคม จ.ลำพูน 1
51 บ้านสันต้นหมื้อ จ.เชียงใหม่ 2
52 บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง 2
53 ปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา 2
54 ประชาวิทย์ จ.ลำปาง 1
55 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 1
56 ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์ 1
57 ปัว จ.น่าน 2
58 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จ.แม่ฮ่องสอน 1
59 ป่าซาง จ.ลำพูน 1
60 ปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน 1
61 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.ลำปาง 1
62 ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 1
63 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง จ.เชียงใหม่ 1
64 พร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
65 พะเยาพิทยาคม จ.พะเยา 1
66 พานพิเศษพิทยา จ.เชียงราย 2
67 พิงครัตน์ จ.เชียงใหม่ 2
68 พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 1
69 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ.แพร่ 1
70 ภัทรวิทยา จ.ตาก 2
71 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ 1
72 เม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย 2
73 เมธีวุฒิกร จ.ลำพูน 1
74 เมืองด้งวิทยา จ.สุโขทัย 1
75 แม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย 2
76 แม่เจดีย์วิทยาคม จ.เชียงราย 2
77 แม่แตง จ.เชียงใหม่ 2
78 แม่โถวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 2
79 แม่ทาวิทยาคม จ.ลำพูน 2
80 แม่ริมวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
81 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จ.แม่ฮ่องสอน 2
82 แม่วินสามัคคี จ.เชียงใหม่ 1
83 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) จ.แม่ฮ่องสอน 2
84 แม่หอพระวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
85 แม่ออนวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 1
86 ร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่ 2
87 รังษีวิทยา จ.เชียงใหม่ 2
88 รัตนาเอื้อวิทยา จ.เชียงใหม่ 1
89 ราชประชานุเคราะห์ 21 จ.แม่ฮ่องสอน 1
90 ราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก 2
91 ราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา 1
92 ราชประชานุเคราะห์ 26 จ.ลำพูน 2
93 ราชประชานุเคราะห์ 30 จ.เชียงใหม่ 2
94 ราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่ 2
95 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา จ.ลำปาง 2
96 ลองวิทยา จ.แพร่ 1
97 วชิรป่าซาง จ.ลำพูน 1
98 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2
99 วังชิ้นวิทยา จ.แพร่ 1
100 วังเหนือวิทยา จ.ลำปาง 1
101 วัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ 2
102 วัดโขงขาววิทยา จ.เชียงใหม่ 1
103 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 1
104 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน จ.ลำพูน 2
105 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2
106 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ.เชียงใหม่ 2
107 เวียงแก่นวิทยาคม จ.เชียงราย 1
108 เวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน 1
109 เวียงป่าเป้าวิทยาคม จ.เชียงราย 2
110 เวียงมอกวิทยา จ.ลำปาง 1
111 เวียงแหงวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
112 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ.ลำปาง 1
113 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 1
114 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2
115 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย 2
116 สบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง 1
117 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จ.ลำพูน 2
118 สหมิตรวิทยา จ.เชียงใหม่ 2
119 สหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย 1
120 สองแคววิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
121 สอนคนตาบอดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 1
122 สะเมิงพิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
123 สันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 2
124 สา จ.น่าน 1
125 สามัคคีวิทยาทาน จ.เชียงใหม่ 2
126 สารภีปริยัติศึกษา จ.เชียงใหม่ 1
127 สารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
128 เสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง 1
129 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ 2
130 หนองบัว จ.นครสวรรค์ 1
131 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน 1
132 หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน 2
133 หอพระ จ.เชียงใหม่ 2
134 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 1
135 อมก๋อยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 2
136 อรุโณทัย จ.ลำปาง 1
137 อรุโณทัยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
138 อัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง 2
139 อุดมดรุณี จ.สุโขทัย 1
140 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา จ.อุทัยธานี 2
141 ฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
  รวม :  201