หลักการและเหตุผล
     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีการรับนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งกระบวนการรับนักศึกษาดังกล่าว
มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการ
รับนักศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบัน   และเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่ตรงกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการกระจายการรับนักศึกษาไปยัง 17 จังหวัดภาคเหนือ  เพื่อกระจายโอกาส ทางการศึกษาไปยังนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือ  ทั้งนี้อาจารย์แนะแนว อาจารย์วิชาการ
และผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาท และความสำคัญอย่างยิ่งในสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ  และชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษา  ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์แนะแนว อาจารย์วิชาการและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  แนวทางการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย  รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการรับนักศึกษาระหว่างอาจารย์แนะแนว อาจารย์วิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา กับมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาต่อไป
     สำนักทะเบียนและประมวลผลซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการรับนักศึกษาใหม่  จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนา ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบการรับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาต่อไป จึงนำเสนอโครงการ
ดังกล่าว