รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวประภาศิริ  ดวงดี อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวปวริศา  อชิระธนภูมิ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว