รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวณัชฌานันท์  แก้วอินทร์ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นายภาณุพงษ์  แก้วอินทร์ อาจารย์ฝ่ายวิชาการ