รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางอรพินท์  วงค์เทเวช อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นายกัณฐสิทธิ์  โนต๊ะ อาจารย์ฝ่ายวิชาการ