รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางนภาพร  ไชยสมภาร อาจารย์ฝ่ายวิชาการ
2 นางอันธิฌา   ขาวแสง อาจารย์ฝ่ายแนะแนว