รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาววันวิสาข์   อินทะวงศ์ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวรัตติกาล  ยศสุข อาจารย์ฝ่ายแนะแนว