รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสารภี   กันทาสุข อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสุจารี  เชื่อมไพบูลย์ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว