รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุชิน  ตาหมี่ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางนางสาวพัชรินทร์  เตาะแป อาจารย์ฝ่ายแนะแนว