รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวนารีรัตน์  ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการ
2 นายอภิสิทธิ์  อภิวงค์งาม อาจารย์ฝ่ายแนะแนว