รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาววิจิตรา  แสนวงมา อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางวราภรณ์  จิตสุข อาจารย์ฝ่ายแนะแนว