รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายอลงกรณ์  ไชยราช อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นายพงศ์พัทธ์  เพชรแสนเจริญ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว