รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางขจีรัตน์  สุวรรณสิงห์ราช อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นายกิจการ  กิติกา รองผู้อำนวยการ