รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางอรชิสา  พานคำดาว อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวจิราพร  ปัญโญ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว