รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายประมูล  ภูครองแถว อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางปาริดา  ภูครองแถว อาจารย์ฝ่ายแนะแนว