รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายพิเชษฐ์  ใจปวน อาจารย์ฝ่ายแนะแนว