รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางพิจิตตา  เอี่ยมเฉย อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวรุจิรา  นันพนัก อาจารย์ฝ่ายแนะแนว