รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาววรารักษ์  สิทธิคำทับ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นายชนะพล  อนันชัย อาจารย์ฝ่ายแนะแนว