รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางพัชรา  ธรรมชัย อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางวัชรีย์  เหมืองจา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ