รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวบงกชวรรณ   มีลือกิจ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวปวีณา  จาโรง อาจารย์ฝ่ายแนะแนว