รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายปรีชา  สุทธินันท์ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางภัทรา  สุทธินันท์ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว