รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางกรองนภา  ผกาผล อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นายแสวง  ผกาผล อาจารย์ฝ่ายแนะแนว