รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางกานดา   ชุมภูวิเศษ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไทยใหม่ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว