รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางอำไพพรรณ์  เอกอาภรณ์ภิรมย์ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวอุไรวรรณ  สุขแพ่ง อาจารย์ฝ่ายแนะแนว