รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางศศิธร  เสาร์ปา อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นายชยณัฐ  เสาร์ปา อาจารย์ฝ่ายวิชาการ