รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวสุวภัทร  ใจเอื้อ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นายจรัสพงษ์  มูลใจ อาจารย์ฝ่ายวิชาการ