รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวณัฐสินีย์  ชูประสิทธิ์ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางดวงเดือน  ละมูล อาจารย์ฝ่ายแนะแนว