รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางขวัญจิต  สาระมนต์ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวละเอียด  อินต๊ะฮอง อาจารย์ฝ่ายแนะแนว