รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาววิไลลักษณ์  คงตุก อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวจีรพรรณ  สุราษฎร์มณี อาจารย์ฝ่ายแนะแนว