รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางรัตนา   เอี่ยมอ่อน อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวปัทมาภรณ์   พรดวงคำ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว