รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวชลทิพา  ศัทธาชีพ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวสุทัศนีย์  บุญมี อาจารย์ฝ่ายแนะแนว