รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางรสสุคนธ์  พิจอมบุตร อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวจารึก  จิตต์มั่น รองผู้อำนวยการ