รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายนิรันดร์  คำยอง อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวเบญจรักษ์  อินต๊ะยศ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว