รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสุภาพร  เฮสลีย์ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางเกศริน  แก้วอ่อง อาจารย์ฝ่ายแนะแนว