รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางจันทรา  สุริยมณฑล อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางมณีวรรณ  ชำนิสารพันการ อาจารย์ฝ่ายวิชาการ