รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวญาณิศา   เขื่อนเพชร อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางสาวศิริรัตน์  มูลประเสริฐ อาจารย์ฝ่ายวิชาการ