รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางเพ็ชรรัตน์  น้อยหล่อง อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นางกาญจนา  สุพรรณคง อาจารย์ฝ่ายแนะแนว